ufmeducation@ufmeducation.com
ufmeducation@ufmeducation.com
หลักสูตรไพรเวท

เราจะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ว่าผู้เรียนจะมีพื้นฐานในระดับใด เราจะเริ่มสอนจากความสามารถที่ผู้เรียนมี และเพิ่มทักษะต่างๆให้มากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบความเป็นไพรเวท สามารถเรียนได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่มย่อย

ช่องทางการสมัครเรียน
โทร. 02-259-0620-30 ต่อ 407,408
โทร. 081-359-0069
Line : @ufm_school